Rådgiverens plikter

Overfor studenten:
Klubbrådgiveren er studentens ”advokat”, tilrettelegger og fortrolige samtalepartner og det er viktig at det legges til rette for god og fortrolig kontakt fra første dag. Rådgiver skal ha kontakt med studenten før ankomst.
Det er allerede nevnt mange av rådgiverens konkrete oppgaver. I tillegg er det viktig at rådgiveren har en aktiv rolle overfor studenten og selv tar initiativ til kontakt for å sjekke ut at alt går bra. Det anbefales kontakt minst en gang per uke. Rådgiver skal også legge til rette for at studenten får anledning til å komme på Rotary klubbens møter.

Overfor vertsfamilier:
CYEO eventuelt rådgiver skal godkjenne de aktuelle vertsfamiliene for å være sikre på at
studenten blir godt ivaretatt.
Rådgiver skal ha kontakt med vertsfamiliene og sørge for at de blir kjent med hvilke forventninger
og oppgaver de har som vertsfamilie og de skal gjøres kjent Rotarys regler vedr
utvekslingsstudentene (denne håndboken). Dersom ikke familien er med i Rotary bør det også
informeres om hva Rotary er og målet med Rotarys utveksling. Rådgiver sørger for en samling
med alle vertsfamilier til stede for å gå gjennom alle aktuelle tema. Det skal fylles ut eget skjema
som bevitner at vertsfamiliene har fått aktuell informasjon. (sertifisering)

Overfor skolen:
Ut over å skaffe skoleplass, må rådgiver sørge for at studenten blir tatt godt imot på skolen. Det anbefales at rådgiver og student har et informasjonsmøte med kontaktlærer på skolen rett før skolestart. Rådgiver har ansvar for å informere skolen og Rotarys krav til skolegangen samt følge
opp at studenten fungerer bra på skolen. Rådgiver skal også informere skolen om Rotarys
arrangementer som går i skoletiden; Europatur, Holmenkolltreffet, og vintercampen m.m.
Ellers ønsker vi en restriktiv holdning til å gi studentene fri til andre formål. Det bør legges til rette
for norskopplæring og integrering med norsk ungdom, gjerne en fadderordning med andre elever.
Rådgiver må informere studentens kontaktlærer om hvem som er vertsfamilie. Det kan avtales
mellom rådgiver og vertsforeldre hvem som skal ha den formelle kontakten med skolen: det er
vanlig at det er vertsfamilien som har oppfølgingen av studenten, på slik linje med egne barn, og
at det gis beskjed til skolen om at de skal bli innkalt til foreldremøter m.v. Men det er rådgiver som
har det endelige ansvaret for at skolen fungerer så det er viktig med tett kommunikasjon mellom
vertsfamilie og rådgiver.
Det er ønskelig at skolen skaffer norske faddere til studentene, men dette bør fortrinnsvis ikke
være vertssøsken.